مراسم تجلیل از پیشکسوتان حسابداری ایران برگزار شد

تاریخ :    ۱۳۹۸ يکشنبه ۸ دي

مراسم تجلیل از پیشکسوتان حسابداری ایران روز گذشته هفتم دی ماه 1398 در دانشکده

مدیریت دانشگاه تهران با تجلیل از 10 استاد به نام این رشته از جمله دکتر فریدون

رهنمای رودپشتی و دکتر هاشم نیکومرام (عضو هیئت موسس و مدیره انجمن حسابداری

مدیریت ایران و انجمن مهندسی مالی ایران و همچنین مرکز پژوهشی تازه تاسیس بازار ساز) برگزار شد.