برگزاری چهار گارگاه های تخصص همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی  

تاریخ :    ۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن

برنامه های ویژه :

برگزاری کارگاه های تخصصی

1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک        ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30

2) Gamification                              ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30  

3) کلینیک مالی رفتاری                                            ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

4) Fintech                                            ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00