اولین کنفرانس ملی اقتصاد ورزشی با موضوع: توسعه منابع و بازاریابی در صنعت ورزشی  

تاریخ :    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ آذر

کمیسیون تامین منابع و بازاریابی کمیته ملی المپیک با مدیریت علمی انجمن مهندسی مالی ایران و انجمن حسابداری مدیریت ایران برگزار می کند
 
اولین کنفرانس ملی اقتصاد ورزشی با موضوع: توسعه منابع و بازاریابی در صنعت ورزشی برگزار می گردد
 
تاریخ برگزاری: 28 بهمن ماه 1398
 
محورها:
تامین منابع و توسعه ورزشی
بازاریابی ورزشی و جذب حامیان مالی در صنعت ورزش
تامین منابع مالی و اقتصاد ورزشی
تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در ورزش