مشاهیر برگزیده انجمن حسابداری مدیریت ایران  

تاریخ :    ۱۳۹۴ شنبه ۲۰ تير

منتخبین : طی دوره دو ساله برگزاری کنفرانس های تخصصی انجمن حسابداری مدیریت ایران

شرح / سال

1393

دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران

1394

سومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت ایران

مشاهیر علمی ایران

درحوزه فعالیت انجمن

جناب آقای دکتر محمد نمازی

 

جناب آقای پروفسور علی ثقفی

جناب آقای پروفسور هاشم نیکو مرام

جناب آقای پروفسور محسن دستگیر

مشاهیر حرفه ایی ایران

درحوزه فعالیت انجمن

جناب آقای دکتر ابوالقاسم فخاریان

 

جناب آقای عزیز عالیور